Súhlas so spracovaním osobných údajov

Telefonickou rezerváciou termínu v Sydney Angel Hair & Beauty salon klient súhlasí s tým, že prevádzkovateľ Sydney Angel s.r.o., IČO: 51856867 , so sídlom Teslova 12/5, 821 02 Bratislava, ako prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje klienta, ktoré mu kliemt poskytol, a to v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo zákazníka za účelom rezervovania termínu poskytnutia kaderníckych a stylistických služieb v Sydney Angel Hair & Beauty salon.

Udelením tohto súhlasu klient potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne a pravdivé.

Doba uchovávania osobných údajov: Klient dáva súhlas na dobu určitú a to do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k rezervácii termínu v Sydney Angel Hair & Beauty salon.

Právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať: Klient môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať ešte pred uplynutím tejto doby výslovným oznámením zaslaným poštou do sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na emailovú adresu: info@sydneyangel.sk

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, Sydney Angel s.r.o., IČO: 51856867 , so sídlom Teslova 12/5, 821 02 Bratislava e-mail: info@sydneyangel.sk ; zástupca prevádzkovateľa nebol poverený;

Zodpovedná osoba Mgr. Dominika Bujdáková.

Účel spracúvania osobných údajov: Rezervovanie termínu poskytnutia kaderníckych a stylistických služieb v Sydney Angel Hair & Beauty salon konkrétnej fyzickej osobe.

Právny základ spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje sa nespracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a preto sa tu oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany neuvádzajú.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Klient ako dotknutá osoba má právo:

  1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a zákazník má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní jeho osobných údajov a kópiu týchto údajov,
  2. na opravu nesprávnych osobných údajov bez zbytočného odkladu,
  3. na vymazanie bez zbytočného odkladu osobných údajov zákazníka, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“),
  4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
  5. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
  6. na prenosnosť osobných údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa zákazníka týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi a zákazník má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
  7. na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,
  8. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  9. podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR.